FIDE events (since 1948)

 

Smyslov - Botvinnik (2) (1957)

 
Total Games: 22  
 
Matches: 1
 
   
Smyslov, Vassily V  
12.5 points
 
Botvinnik, Mikhail  
9.5 points